مردم عادی, لذت را شادی می دانند افارد موفق, شادی را عملکرد خوب می دانند و در نزد دانشمندان, شادی, همان زندگی متفکرانه است

مردم عادی، لذت را شادی می‌دانند؛ افارد موفق، شادی را عملکرد خوب می‌دانند و در نزد دانشمندان، شادی، همان زندگی متفکرانه است.

برای به‌دست آوردن شادی، به‌طور معمول دست به هر کاری می‌زنیم، ولی کمتر آن را به‌‌دست می‌آوریم: چون از معنای واقعی آن، آگاه نیستیم.ادامه مطلب

ادامه مطلب: شادی چیست؟